2021-12-03 00:00:00| SHARES

การโฆษณาอาหาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564 ถูกประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา

สำหรับ “การโฆษณาอาหาร” หมายความถึง การกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือทราบข้อความเกี่ยวกับอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร เพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดยประกาศใหม่นั้น มุ่งเน้นให้ การโฆษณาอาหารต้องไม่ใช้ข้อความในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารต้องไม่มีลักษณะที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

หลักการและเหตุผลก็คือ เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และมาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

โดยการโฆษณาที่ไม่ต้องนำมาให้พิจารณา อาทิ การให้ข้อมูลทางวิชาการที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า การโฆษณาในลักษณะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือกิจการ

คําที่ไม่อนุญาตในการโฆษณา คุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหาร

ข้อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหาร รวมถึงการใช้ภาพที่สื่อให้เข้าใจได้ในความหมายเดียวกัน

One stop service We are PROFESSIONAL oem

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด
733/700 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน 80
ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

GARGUAR LAB CO.,LTD.
733/700 Moo 8, Phaholyothin Rd. 80,
Kukot, Lumlukka, Pathumthani, 12130
02 998 9119-26
ฝ่ายบุคคล ต่อ (142 หรือ 131)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
081-908-8306,
081-868-8403

ฝ่ายจัดซื้อ
0815124253
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
[email protected]

ฝ่ายจัดซื้อ
[email protected]
จันทร์ ถึง เสาร์
เวลา 08:30 - 17:30 น.

Line ติดต่อปรึกษา
ลูกค้าสัมพันธ์

SOCIAL MEDIA
Facebook